تیزر تلویزیونی پودر ماشین تاژ/ تری دی تاچ

 پودر ماشین تاژ

پودر لباسشویی ۸ آنزیم دوستدار محیط زیست تاژ تنها پودر ماشین لباس شویی چند کاره است

که آنزیم ها و مواد اولیه مرغوب موجود در آن موجب کامل ترین فرآیند شستشو می شود.


TAG


پاسخ دهید

X