رستوران اصیل لویزان تهران

رستوران اصیل لویزان تهران، فقط ناهار از ساعت ١٢تا١٧.٤٥_ آدرس » چهارراه پاسداران خ مغان ميدان حسين آباد خ جوانشير دو راهى لويزان خ شعبانلو جنب بانك صادرات تلفن٢٢٩٣٥٠٥٣-٢٢٩٤٠٠٠١ منوچهرى

 

رستوران اصیل لویزان تهران-6 رستوران اصیل لویزان تهران-5 رستوران اصیل لویزان تهران-4 رستوران اصیل لویزان تهران-3 رستوران اصیل لویزان تهران-2 رستوران اصیل لویزان تهران-1 رستوران اصیل لویزان تهران-0
X