رستوران قجری تهران

رستوران قجری تهران، طعمی قدیمی ، طعمی ماندگار ، طعمی قجری. همه روزه و ايام تعطيل براي صرف ناهار از ساعت ١١:٣٠ الي ١٦:٣٠ .تلفن ٨٨٣٣٥٠٤٠ – ٨٦٠٧٠٦٣٥

رستوران قجری تهران-44 رستوران قجری تهران-3 رستوران قجری تهران-2 رستوران قجری تهران-0 رستوران قجری تهران-45

 

https://www.google.com/maps/place/Ghajari+Restaurant/@35.714838,51.4166191,17z/data=!3m1!4b1!4m5!3m4!1s0x3f8e0168c97744fb:0xb366058b77434e30!8m2!3d35.714838!4d51.4188078
X