%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-8

عکس نوشته موفقیت سری سوم

وقتی متوجه می شوید که در موقعیت کمک به کسی قرار دارید، شاد باشید و احساس خوشبختی کنید؛ چرا که خداوند دارد دعای اورا از طریق شما مستجاب میکند. یادتان باشد: هدف ما در دنیا گم شدن در تاریکی نیست، بلکه چراغ راهنما بودن برای دیگران است تا شاید بتوانند راه را بواسطه ما پیدا کنند.با سری سوم عکس نوشته های موفقیت و انگیزشی با ما همراه باشید.

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-8

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-11

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-12

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-13

%d8%b9%da%a9%d8%b3-%d9%86%d9%88%d8%b4%d8%aa%d9%87-%d9%85%d9%88%d9%81%d9%82%db%8c%d8%aa-14

 
پاسخ دهید

X