میزهای لمسی در رستوران ها

نسل جدیدی از میزهای رستورانی با فناوری های خارق العاده در حال گسترش در رستوران … میزهایی که شیوه ی سرویس دهی را به کلی در رستوران ها دگرگون می کند.در سال های اخیر، استفاده از میزهای لمسی به تدریج در زمینه های مختلف، حتی در رستوران ها نیز با روند روبه رشدی همراه بوده است
X