کلیپ انگیزشی ” چالش ۲۱ روزه” از “دارن هاردی”

کلیپ ” چالش ۲۱ روزه” از “دارن هاردی” سردبیر مجله SUCCESS #موفقیت

از دارن هاردی کتاب های زیادی منتشر شده که عبارتند از

  • اثر مرکب, ۲۰۱۰
  • کارآفرین به سبک ترن هوایی
  • دیوانگان ثروت ساز
  • قطار سرعت به سوی ثروت
  • امسال تکرار نخواهد شد
  • کارآفرینی به روش دارن هاردیX