یک ویدئو جالب از دارن هاردی مدیر مسئول مجله success

دارن هاردی اشتیاق زیادی دارد که دیگران را در رسیدن به موفقیت کمک نماید وی در ۲۷ ساگی یک میلیونر خود ساخته می باشد که خدماتی را برای رشد و پیشرفت کارآفرینان در بازارهای کسب و کار ارائه می نماید.
X