دسته:دانشمندان

albert-einstein-31520

جمله ارزشمند انیشتین درباره موفقیت

نباید دنبال موفق بودن باشید، بلکه باید دنبال ارزشمند بودن باشید. (آلبرت انیشتین)  ...

X