قدرت فکر

دکتر ژوزف مورفی

نکته هایی که باید به خاطر بسپارید:

.قانون هستی همان قانون فکر است

.قانون فکرظرفیت نمیشناسد واین قانونی است که براین اصل بنا شده هرفکری به سر بنشانیم محصول وثمره ان را  خواهیم دید…انچه احساس کنیم همان را جذب
خواهیم کرد..انچه تصور وتجسم کنی همان خواهیم شد.

.هر چه بخواهید به صورت ایده،تصویرو طرح ذهنی درضمیر بیکران وگسترده ادمی وجود دارد،.فقط کافی است به هویت انها پی ی ببرید و بدانیددر جستجوی چه هستید و ان را صادقانه با ایمانراسخ طلب کنید تا جوابش را دریافت کنید.این را دعای علمی می نامند.

.وقتی که با ناله و زاری التماس میکنید ،اینموضوع راقبول کرده اید که هنوز نمیدانید چه میخواهید و در نتیجه احساس ندانستن وکمبود،بیش از پیش تنگنا ومحدودیت و استیصال و نکبت را  به همراه می اورد.

.از یاد نبریم که ضمیر باطن جواب معماها را بهطریق خاص خود می دهد و راههایی را میداند که برای ما شناخته شده نیست ولی ما برپایه ایمان  واعتماد به دعایی که میخوانیم ارزوی خود را بر اورده میبینیم.

.وقتی خود را خالصانه وبا تمام وجود دراختیارشغل و کار و حرفه خود قرار میدهید یقینا موفق خواهید

شد زیرا با همه وجود و قلب خود به انپرداخته  و به اصطلاح قلب خود را سرمایه
کرده اید. هنگامی که میگوییم عمیقا فکر میکنیم یا اینکه حقیقت فکر خود را  حس میکنیم، همان قلبی اندیشیدن است.

.ما همگی در دریای متلاطم نفس و روح شناوریم:دریایی که در ان اقسام خرافه ها  و
افکار منفی و هراس ها و نفرت ها وحسادت هاو باور های نادرست و افکار بیمار گونه و
غیره سر ریز شده است.

تا زمانی که روح وروان خویش رابا سلاح دعا مجهزنسازیم ،در برابر هجوم القائات پوچ ومخرب قرار خواهیم گرفت و حرفهای مردم وگفته های دیگران جانمان را تباه خواهند کرد .پس فکر وذهن وضمیر خود را با حقایق اسمانی پیونددهیم وان را  باعشق افریدگاردر امیزیم تا تمام یورشهای خرافی گونه را از جان ود ل بزداییم وپراکنده نماییم وخنثی سازیم.

.امور مسلم گیتی وواقعیت ها جاودانه نیستندوهرچیزی تغیییرپذیر است پس توجه و دقت خود را بر انچه ابدی و تغییر نا پذیر است  ودیروز وامروز وفردا نداردمتمرکز کنید.

هوش وخرد وعقل ودانایی وقدرت پروردگار همواره دراختیارودر دسترس است وهیچ گاه دچار تغییر ودگرگونی نمیشود .اگر شغل ومقامتان را از دست دادید بدانید عقل و درایت وتدبیرتان در صورتی که ان را  به یاری بخوانید دردیگری را به رویتان باز خواهد کردو به خاطر داشته باشید که در طلب هر چه هستید ،ان نیز د رجستجوی شماست.

.ادمی بی انکه اگاه باشد مرتبا به ضمیر وشعورخود مراجعه میکند واز ان بهره برداری میکند .این فرایند بدان میماند که اسمی رافراموش کرده وبعدا ان را به خاطر اورده باشیم .دراینجا چه اتفاقی روی داده است
شما اطلاعاتی به ضمیر خود داده وسپس فکرتان به موضوعی دیگر پرداخته است ولی ضمیردر همان حال گفته است “من باید درباره این قضیه فکر کنم تا به نتیجه ای
برسد.”

خواست وارزوی شما هر چه باشد مثبت یا منفی نتیجهای به دست خواهداورد که اساس اعتقاد وباورتان ان را به اعماق شعور وضمیر خود روانه ساخته اید .

ضمیر وشعور باطن ادمی از قدرت انتخاب برخورداراست پس ان را درگیر ترس وتردید وسوءظنوعیب وایراد وغیره نسازید.به جای اینکه با تشویش ودلهره واضطراب وبا حالت
تنش واسترس مساله ای را با ضمیر باطن خود در میان بگذارید سعی کنید کاملا ارام
باشید وهرگونه نگرانی واضطراب را از دل وجان خود دور سازید.

میتوان شبها پیش از خواب رفتن با ضمیرخودبهرازونیاز وگفتگو پرداخت وبرای ان دستورالعملی به این شرح تنظیم کرد”من امشب هرخوابی ببینم ،روزبعدان رابه یاد خواهم اورد وجواب مشکل ومعمای خود را در خوابخواهم داد وبه محض بیدار شدن ان را یادداشت میکنم .”ضمیر باطن تلقین پذیر است وپاسخی که از ان دریافت میگردد چه بسا شگفت انگیز وغیره منتظره است.

.هنگامی که کسی را ازصمیم قلب میبخشیم وارزویبهروزیش را میکنیم کوره راه های کینه نفرت خصومت را در روح وقلب خود مسدود میسازیم
.از طرف دیگر عشق پاک خداوند گار جای انها را میگیرد ومهر وصفا جایگزین  انگاره های منفی میگردد.

.افکار انسان پیوندوارتباط اوبا افریدگار میباشد
.فکر است که بر جهان حکمفرمایی میکند .افکار اشیا هستندوانچه را احساس کنیم همانرا جذب میکنیم وهرچه تخیل کنیم همان خواهیم شد .

احساس علاقه عمیق  انسان به هر چیز میتواند عامل موفقیت وی  گردد.

.اگر تصورشود که دعا کردن برای یک فرد معتاد ویابیمار مبتلا به سرطان کاری عبث وبیهوده است به راه خرافات گام نهاده اید .اگر شخصیدچار تصادف وسانحه ای شد،ایا برای کمک به او امبولانس را خبر نمیکنید یا هرکاردیگری از دستتان بر اید انجام نمیدهید؟

دعا درمانی با جبروزور وتهدید وفشار ارتباطیندارد دعا خواست وبیان ماست برای هرچه خدایی است و طبعا در بندگان نیز وجوددارد.طبیعت اسمانی از ان همگان است وهمین خواست الهی است که درهر مرد وزنی تجلی میکنند.

.القائات مردم هیچ تاثیری نخواهد داشت مگر اینکهخود انها را خواسته وبه انان قوت بخشید .قدرت هوش متعالی یا روح زنده درون شخص استکه یگانه است  وبه صورت هماهنگی وتعادلوزیبایی وعشق جلوه گر میکند.